Logo Radiologie Tutzing
Logo Radiologie Tutzing

Stäbler A.:
Diskusprolaps, enger Spinalkanal, ‚failed-back-surgery‘.
MR-Workshop NEURO, 14.06.1996 – 15.06.1996, München